Sammanfattning av styrelsemöte 16/3 2021

Planeringen av den kommande säsongen är mycket osäker, t ex vad gäller marknadsaktiviteter som Botans och Stadsskogens Dag. Den planerade studieresan till Litauen måste tyvärr skjutas upp till nästa år.

Vårens kurser tillsammans med Vuxenskolan hålls med vissa begränsningar av antal deltagande och delvis på distans. Deltagarna kommer få tillgång till mentorer och möjlighet till förmedling av samhällen.

Underhåll av föreningsbigården planeras ske under arbetsdagar i maj och juni, med bl a takreparation på gamla huset och bygge av en toalett.

En ny stationsparad drottning kommer att köpas in till bigården. Liksom tidigare kan medlemmar utnyttja henne för att dra upp egna drottningar.

Sammanfattning av styrelsemöte 27/10 2020

Planering pågår för att kunna genomföra årsmötet på ett säkert sätt. Vi kommer att begränsa antalet fysiska platser för att kunna hålla avstånd i lokalen men erbjuda att delta via Zoom. Föranmälning kommer att vara obligatorisk.

Styrelsen har börjat undersöka möjligheten att anordna en studieresa till Litauen nästa sommar.

Vi har inhämtat synpunkter angående hygienen i slungrummet från livsmedelsinspektörer som var på studiebesök i bigården.

Sammanfattning av styrelsemöte 16/9 2020

Vi har lyckats sälja merparten av honungen från föreningens bigård. Kvar finns endast det som behövs till vårens aktiviteter. Stort tack till Marknadsgruppen och Bigårdskommittén!

Utlämningen av Bifor från gemensam tank fungerade bra och inget röveri utlöstes i föreningsbigården.

Föreningen ska försöka utöka föreningslokalen med en förbränningstoalett inför nästa säsong.

Det har varit ovanligt stort tryck på slungrummet i år. Trots förbättringar med bl a hyllor och renare golvyta är det fortfarande vissa problem med städningen. Tydligare information och klarare rutiner för uppföljning kommer att ske.

Sammanfattning av styrelsemöte 12/8 2020

Bifor ska levereras via en tank på Jälla den 14 augusti. Priset är 160 kr per hink, som man alltså får ta med själv.

Bigården har hittills producerat ca 350 kg honung från kurssamhällena. Trots avsaknaden av de vanliga marknadsaktiviteterna i år – Botans dag, Stadsskogens dag etc har alla ställts in – har vi lyckats sälja en hel del. Intäkterna kommer dock att bli lägre än ett normalt år.

Planering för att kunna hålla årsmötet på ett säkert sätt. Preliminärt datum är den 21 november.

Sammanfattning av styrelsemöte 16/6 2020

Slungrummet har nu snyggats i enlighet med kommentarerna i medlemsundersökningen, bl a med nya hyllor och borttagande av föremål på golvet för att underlätta städning.

Till hösten kommer vi att beställa Bifor i tank så att medlemmar får hämta egna hinkar. Mer information i separat utskick.

En toalett har framförts som ett önskemål från kurserna. Vi ska undersöka om man kan göra en utbyggnad med förbränningstoa.

Utrustningen för pollenanalys är nu i stort sett intrimmad och instruktioner finns framtagna. Medlemmar kan boka genom att kontakta Mats Kihlén.

Sammanfattning av styrelsemöte 21/4 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti.

Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan.

Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande.

Sammanfattning

Reglerna för honungsbedömning har uppdaterats på hemsidan. De nya reglerna har arbetats fram av SBR och gäller från 1 maj.

Det har varit en hel del diskussion kring inspektion av samhällen som säljs till nybörjare, fr a bland olika bitillsyningsmän. Föreningen beslutade att fortsätta att erbjuda tjänsten och utvärdera senare.

Starten för Öppet hus skjuts till 2 juni och regler för hantering av corona-risk införs. Man skall bl a se till att dräkterna vädras och att det inte blir trängsel.

Uppföljning av Medlemsundersökningen fortsatte med Slungrum och bokning. Praktiska förändringar för att skapa bättre plats, renlighet och ordning togs fram.

Ultuna Egendom har skickat en inbjudan till Distriktet angående samhällen för pollinering av vitklöver. Såväl fröodlarna och biodlarna brukar tjäna bra på sådana samarbeten, men det krävs väldigt många kupor.

Många marknadstillfällen kommer att ställas in p g a corona-situationen, bl a Kosläppet och Husaby Marken. Föreningen bör hitta nya kanaler för att sälja honungen.

Sammanfattning av styrelsemöte 18/3 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti.

Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan.

Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande.

Sammanfattning

Vårmötet hölls i år i form av en exkursion vid Hjälstaviken den 17 maj. Ca 10 medlemmar deltog efter många sena avhopp. Alexandra Holmgren visade pollinerande (och andra) växter och Jan Rosenfeld guidade bland fåglarna.

Kurserna till sommaren blir av, men med förändringar av drottningsodlingskursen.

Vaxhanteringen har i stort sett fått bra kritik i medlemsundersökningen. Vi bör dock schemalägga tidigare och engagera fler personer som kan hjälpa till. Avgiften bör hållas på samma nivå.

Inköp av Bifor bör erbjudas medlemmarna även i år. Vi begär in offerter från Bromans och LPs. En synpunkt var att hinkarna var för höga för lågnormallådor förra året. Om vi kan komma upp i volym vore det bättre att beställa en tank.

Eftersom många marknadsevenemang nu ställs in bör vi försöka sälja via Reko-Ringen och gårdsbutiker. Marknadsgruppen ansvarar.

Sammanfattning av styrelsemöte 24/3 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti.

Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan.

Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande.

Sammanfattning

  • Vaxet är nu distribuerat och fakturorna utskickade till samtliga medlemmar.
  • Fler mentorer är tillfrågade inför säsongen och det bör nu finnas till samtliga nybörjare.
  • Instruktioner, referensprover mm för pollenanalys börjar nu finnas på plats. Vi bör kunna anordna träffar där medlemmarna kan analysera sin honung med början efter midsommar.
  • Som ett stöd för nya medlemmar beslutade styrelsen tidigare att alla samhällen som säljs bör vara kontrollerade med avseende på amerikansk yngelröta och varroa. Det finns dock ett behov av att justera priserna, bl a för att kompensera för längre resor. Priset bör dock i de flesta fall fortfarande ligga under 500 kr.
  • Corona-pandemin har inneburit problem för nybörjarkurserna hos Studieförbundet Vuxenskolan. Vi kommer försöka hålla återstående träffar digitalt med början 1 april.
  • Uppföljning av medlemsundersökningen – honungsbedömning och det nya reglementet diskuterades med föreningens honungsbedömningskommitté. Det är överraskande många prover som underkänns eftersom det finns synliga partiklar i burkarna. Vi måste förbättra informationen till medlemmarna så att den honung som säljs håller högsta kvalité.

Sammanfattning av styrelsemöte 25/2 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti.

Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan.

Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande.

Sammanfattning

  • Vårmötet kommer i år ske i form av en exkursion med växter och fåglar i fokus. Föreslagen tid är andra häften av maj i Hjälstaviken.
  • Allt vax från höstens smältning är nu efter en längre försening levererat från Bromans
  • Referensprover för pollenanalys behöver kompletteras. Vi kommer samla in fr a prover från vanliga dragväxter under mars-maj.
  • Under vårens samtliga styrelsemöten kommer medlemsundersökningen från i höstas att följas upp. Först ut var avsnittet Kommunikation och föreningsengagemang, där resultatet generellt var positivt. Vi bör i högre utsträckning kunna använda Öppet Hus för att stärka engagemanget i föreningen.