Lagar och regler

Som biodlare behöver du känna till några lagar och regler. Vad som är relevant för just dig beror på hur du bedriver din biodling. De viktigaste reglerna i bisjukdomslagen och bisjukdomsförordningen måste alla biodlare känna till.

Tips! verksamt.se finns en checklista för att få koll på alla tillstånd och aktuella regler som gäller just din biodling.

Bisjukdomar

Bekämpningen av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster är allvarliga och smittsamma. De regleras i lagar och förordningar.

Sedan 1 januari 2019 gäller nya föreskrifter för bisjukdomar och skadegörare. Nedan finns en sammanfattning. Läs de fullständiga nya reglerna här.

Som biodlare i Uppsala ska du

  • anmäla till länsstyrelsen i Stockholm var dina bisamhällen är uppställda, och anmäla förändringar i befintlig bigård (detta gör du här),
  • anmäla till tillsynsman eller länsstyrelsen i Stockholm om du misstänker att dina bin har någon sjukdom (kontaktuppgifter till bitillsynsmän finns här),
  • förvara vax, honung och begagnad utrustning så att bin inte kommer åt det,
  • få tillstånd från tillsynsman om du vill flytta bin, vax, bikupor och liknande ur ett område som är förklarat som smittat eller misstänkt för smitta av varroa, amerikansk yngelröta eller trakékvalster (kontaktuppgifter till bitillsynsmän finns här). Ska du flytta inom ett sådant område behövs inget tillstånd.

Regler för honungsproduktion och -försäljning

Honung är ett livsmedel och ska därför hanteras med noggrannhet.

  • Bihusesyn är ett enkelt sätt att säkerställa att din honung produceras på ett säkert sätt. Biodlare bör läsa och genomföra den årligen.
  • Regler för honungsbedömning behöver du följa för att få din honung godkänd.

Detaljerade regler om livsmedel och honung:

Läs mer

Jordbruksverkets sida om regler för biodling.

Läs mer om lagar och regler här.