Sammanställning av medlemsundersökningen

En medlemsundersökning genomfördes av styrelsen i september 2019. Undersökningen berörde sju ämnesområden: syn på föreningen och känsla av kunskap om föreningen, öppet hus, vaxsmältningen, informationskanalerna Bidraget och hemsidan, honungsbedömningen, bokningssystemet, samt slungrummet och låneslungorna.

Enkäten skickades per mejl till alla medlemmar i föreningen som ej undanbett sig mejlutskick, och medlemmar som saknar mejladress i medlemsregistret fick en länk till undersökningen per papperspost. Enkäten besvarades digitalt. Alla svar har behandlats anonymt. De medlemmar som angav att de var intresserade av att engagera sig i föreningen fick också uppge namn och mejladress för att föreningen ska kunna kontakta dem. Dessa personuppgifter har skiljts från enkätsvaren innan sammanställningen påbörjades.

Svaren har nu sammanställts till en rapport. Varje avsnitt avslutas med en kommentar kring åtgärder som kan vara lämpliga att vidta utifrån svaren. Dessa förslag kommer att diskuteras och i förekommande fall samt i mån av tid verkställas av styrelsen eller berörda kommittéer under verksamhetsåret 2020. Alla medlemmar välkomnas att delta i det arbetet. Arbetet med detta kommuniceras genom Bidraget och hemsidan.

Medlemsundersökningen kommer att presenteras på årsmötet.

Rapporten finns att ladda ner här.