Medlemsinflytande

En medlemsundersökning genomfördes av styrelsen i september 2019. Resultatet av undersökningen har diskuterats av styrelsen och berörda kommittéer under verksamhetsåret 2020.

Läs medlemsundersökningen.

Arbetet med detta har kommunicerats genom Bidraget och på denna sida.

Ämnen på styrelsemöten vt 2020

Styrelsen och berörda kommittéer har diskuterat medlemsundersökningen på styrelsemöten under våren 2020. Medlemmarna har i Bidraget och på denna sida inbjudits att komma med inspel inför diskussionerna.

25/2: Kunskap om föreningen, samt informationskanaler

Resultatet av detta avsnitt i medlemsundersökningen var generellt positivt.

Vi bör i högre utsträckning kunna använda Öppet hus för att stärka engagemanget i föreningen.

På frågan ”Jag vet det jag behöver veta om föreningen” tycker en del att de vet för lite, men det är lite oklart vad. Ska vi förtydliga föreningens syfte? Ska vi göra styrelsearbetet mer tydligt?

Beslutades att göra ett kort referat av styrelsemötena. Sammanfattningarna hittas enklast med sökfunktionen.

Styrelsen tittade på Föreningskompassen, ett material avsett att stärka föreningars kvalitetsarbete. Beslutades att inte köra Föreningskompassen i år, utan fokusera på att följa upp Medlemsundersökningen.

24/3: Honungsbedömningen

Tillsammans med honungsbedömningskommittén.

Honungsbedömning och information fick höga betyg i medlemsundersökningen. Utmaningen är att få medlemmarna förstå varför man ska lämna in prover och vad upptäckta brister innebär.

Det behövs en rutin för hur kommittén återkopplar till styrelsen, t ex när återkommande brister uppstår, och att styrelsen följer upp rapporten. Man bör klargöra vad huvudsyftet med bedömningen är. När det gäller partiklar bör föreningen vara tydligare eftersom det är ganska vanligt. Det tycks vara vanligare hos mer oerfarna biodlare, men det är inte säkert. Med de nya protokollen kan man lägga till en kommentar.

Bedömningen bör vara intressant även för de som inte köper etiketter, för att säkerställa att man håller en godtagbar standard.

Styrelsen ansåg att det vore praktiskt omöjligt att kräva att prover ska lämnas in varje år eftersom vi har så många medlemmar. Det är inte många som får underkänt flera gånger i rad. Man har även skickat en kommentar till de som fått sina prov underkända för att diskutera förbättringar.

Frågan om en tidig bedömning på försommaren diskuterades – kanske bra för de som vill testa flytande honung.

Det nya reglementet börjar gälla 1 maj. Behöver man ha en förtroendevald person som är oberoende i kommittén enligt det nya reglementet?

Beslutades att förtydliga vad man bör tänka på inför honungsbedömningen i det kommande Bidraget, samt att utöka råden på hemsidan.

Beslutades att utse Anna Jansson till styrelsens representant.

21/4: Slungrum, bokningssystem och Öppet hus

Tillsammans med bigårdskommittén.

Medlemsundersökningen visade att slungrummet betraktas som en bra resurs, men att det är ostädat och svårt att hitta saker. Efter rundvandring föreslogs följande åtgärder:

  • Gallerhylla ovanför diskbänken.
  • Inköp av etikettmaskin.
  • Våtdammsugare till golv och för att suga upp vaxrester ur avloppet.
  • Myggfönstren måste lagas.
  • Duschkabinen borde monteras på en benställning så att man kan städa under, eller vara mer mobil så att den lätt kan flyttas.

Beslutades att åtgärderna genomförs under arbetsdag i juni som medlemmarna bjuds in till.

Uppföljande kommentar okt 2020: Trots förbättringar med bl a hyllor och renare golvyta är det fortfarande vissa problem med städningen. Tydligare information och klarare rutiner för uppföljning kommer att ske inför 2021. Problem med översvämning på golv beror inte på vaxrester i avloppet, varför vi inte köper in våtdammsugare.

18/5: Vaxsmältning och vaxinlämning

Vaxhanteringen har i stort sett fått bra kritik i medlemsundersökningen. Vi bör dock schemalägga tidigare och engagera fler personer som kan hjälpa till. Avgiften bör hållas på samma nivå.